Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Republican Liberalism

Cumhuriyetçi liberalizm

Cümlede kullanım:

Republican Liberalism is an International Relations Theory which claims that Liberal Democracies rarely (if ever) go to war or fight each other, and in that sense are more peaceful.

(Cumhuriyetçi Liberalizm, Liberal Demokrasilerin nadiren (gerekirse) savaşa girdiğini veya birbirleriyle savaştığını ve bu anlamda daha barışçıl olduğunu iddia eden Uluslararası İlişkiler Teorisidir.)
Translate »