Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

regional security complex

Bölgesel güvenlik kompleksi

Cümlede kullanım:

A regional security complex has four components as follows: Regional boundaries, regional anarchical system, power differences among countries in the region, the patterns of amity and enmity.

(Bölgesel bir güvenlik kompleksinin dört bileşeni vardır: Bölgesel sınırlar, bölgesel anarşik sistem, bölgedeki ülkeler arasındaki güç farklılıkları, dostluk ve düşmanlık kalıpları.)
Translate »