Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

physiocracy

Fizyokrasi

Cümlede kullanım:

Physiocracy means the ruling of nature, and according to this idea, the economic system must operate in “natural order”. Physiocracy was born as a reaction to Mercantilism in France.

(Fizyokrasi, doğanın egemenliği anlamına gelir ve bu düşünceye göre, ekonomik sistemin “doğal düzen” içinde işlemesi gerekir. Fizyokrasi, Fransa’da Merkantilizme tepki olarak doğmuştur.)
Translate »