Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

liberalism

Liberalizm

Cümlede kullanım:

Liberalism, which is a kind of freedom theory, was born as a reaction to the old system in which various parts of the state and society could intervene in the rights and freedoms of the individual. While the left and socialism emphasize equality, liberalism emphasizes freedom. Liberalism is not just an economic doctrine; it is a multi-faceted ideology advocating certain basic views on the social and political sphere. 

(Bir tür özgürlük teorisi olan liberalizm, devletin ve toplumun çeşitli kesimlerinin bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale edebileceği eski sisteme bir tepki olarak doğdu. Sol ve sosyalizm eşitliği vurgularken, liberalizm özgürlüğü vurgular. Liberalizm sadece ekonomik bir doktrin değildir; sosyal ve politik alanda bazı temel görüşleri savunan çok yönlü bir ideolojidir.)
Translate »