Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Exclusive Economic Zone (EEZ)

Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ)

Cümlede kullanım:

Exclusive Economic Zone (EEZ) gives coastal States extensive rights that mainly include exploring, exploiting, conserving and managing living and non-living natural resources, as well as other activities such as the production of energy from the water, currents and winds.

(Münhasır Ekonomik Bölge (EEZ), kıyı Devletlerine esas olarak canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, kullanılması, korunması ve yönetilmesinin yanı sıra su, akımlar ve rüzgarlardan enerji üretimi gibi diğer faaliyetleri de içeren geniş haklar vermektedir.)
Translate »