Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Edict of Tanzimat

Tazminat Fermanı

Cümlede kullanım:

In its most general sense, the Edict of Tanzimat promised four basic reforms. The first of these is that the Edict guarantees the life, honor, and property of the subjects of the ruler. The second is the establishment of a regular taxation system that would replace the tax farming system. The third one is the compulsory military service. The latter signifies the promise of equality before the law for all the subjects, regardless of religion.

(En genel anlamıyla Tanzimat Fermanı dört temel reform sözü verdi. Bunlardan ilki, Ferman’ın hükümdarın tebasının yaşamını, onurunu ve mülkünü garanti etmesidir. İkincisi, tımar sisteminin yerini alacak düzenli bir vergilendirme sisteminin kurulmasıdır. Üçüncüsü, zorunlu askerliktir. Sonuncusu, dinden bağımsız olarak tüm teba için yasalar önünde eşitlik vaadini ifade eder.
Translate »